الف- تحقق منویات مقام معظم رهبری به ویژه مفاد ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

ب- ترویج فرهنگ خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی

ج- شناسایی و معرفی نخبگان دانشگاهی به ویژه جوانان در زمینه های مختلف علمی و فن آوری  در سطح ملی و بین المللی

د- ارج نهادن و تقدیر از پژوهشگران ، نوآوران و فن آوران درسطح ملی و بین المللی