1399-04-10
1399-04-15
مسابقه
بخش آثار هنری و کتاب
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1399-04-12
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1399-04-15
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1399-04-16
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-04-18
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-04-20
1399-04-23 09:00
1399-04-23 13:00