1399-01-15
1399-01-30
مسابقه
بخش آثار هنری و کتاب
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-12-05
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-10-25
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-11-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-12-05
1399-02-01 09:00
1399-02-01 13:00